Ichiba Kitchen Sweet Prawn Sashimi, 30pcs

Enjoy frozen amaebi sweet prawn sashimi. 

Delivered frozen. Please ensure this product is transferred to the freezer immediately. Use within 1 month.SKU: 306016